ZÁZNAM O AML - PRODÁVAJÍCÍ

učiněný podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu (dále jen „zákon o AML“) níže uvedeného dne, měsíce a roku  

POVINNÁ OSOBA: 

Reality holding plus s.r.o.
se sídlem: Ostrava-Poruba, Spojů 835/2, PSČ 708 00 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: C 55950
IČ: 01495682
(dále jaké „Realitní zprostředkovatel“)

KLIENT:

………………………….,  nar. ……………………..
bytem: ………………………………………

totožnost klienta a shoda podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti ověřena z:
druh průkazu totožnosti: 
číslo průkazu totožnosti: 
stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal: 
doba platnosti do: 

A.
Specifikace služby:  
 
Služba spočívající v provedení realitního zprostředkování při úplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem/družstevnímu podílu, včetně zprostředkování sepisu doprovodné smluvní dokumentace třetím subjektem, předmět převodu:

Tabulka

Realitní zprostředkovatel klientovi poskytl poučení o dále uvedených pojmech a skutečnostech plynoucích ze zákona o AML:

 • Realitní zprostředkovatel je při splnění zákonem o AML stanovených předpokladů povinnou osobou ve smyslu § 2 zákona AML,
 • obchodem se podle § 4 odst. 1 zákona o AML rozumí každé jednání povinné osoby jednající v tomto postavení s jinou osobou, pokud takové jednání směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby jednající v tomto postavení nebo k poskytnutí služby této jiné osobě,
 • obchodním vztahem se podle § 4 odst. 2 zákona o AML rozumí smluvní vztah mezi povinnou osobou jednající v tomto postavení a jinou osobou, jehož účelem je nakládání s majetkem této jiné osoby nebo poskytování služeb této jiné osobě, jestliže je při vzniku smluvního vztahu s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že bude trvající nebo bude obsahovat opakující se plnění,
 • skutečným majitelem se podle § 4 odst. 4 zákona AML rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

politicky exponovanou osobou se podle § 4 odst. 5 zákona AML rozumí:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

podezřelým obchodem se podle § 6 Zákona AML rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat, zejména pokud:
a) klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech,
b) během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost obvyklé,
c)    počet účtů zřizovaných klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,
d)    klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod, anebo provádí složité nebo neobvykle objemné obchody,
e)    prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,
f)    účet je využíván v rozporu s účelem, pro který byl zřízen,
g)    klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele,
h)    klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
i)    povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi, nebo
j)    klient odmítá podrobit se kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

Podezřelým je obchod vždy, pokud,
a)    klientem osobou ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, skutečným majitelem klienta, osobou jednající za klienta nebo osobou, která se jinak podílí na obchodu a je povinné osobě známa, je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, nebo
b)    předmětem obchodu je nebo má být zboží nebo služby, vůči nimž Česká republika uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

faktorem týkající se produktů, služeb, transakcí nebo distribučních kanálů podle přílohy č. 2 zákona AML jsou:
a)využívání služeb privátního bankovnictví,
b)využívání produktů nebo transakcí, které by mohly napomáhat anonymitě,
c)obchodní vztahy nebo transakce bez osobní přítomnosti klienta nebo za něj jednající fyzické osoby a bez určitých bezpečnostních opatření, jako jsou například elektronické podpisy,
d)příchozí platby od neznámých nebo nespřízněných třetích osob, nebo
e)nové produkty a nové obchodní postupy, včetně nových distribučních systémů, a použití nových nebo rozvíjejících se technologií pro nové nebo již existující produkty.

faktorem zeměpisného rizika podle přílohy č. 2 zákona AML jsou:
a)země, které byly orgány Evropské unie nebo mezinárodními institucemi, zabývajícími se opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu nebo šíření zbraní hromadného ničení označeny jako země, které nemají účinné systémy pro boj proti praní peněz a financování terorismu, nebo se podílí na nelegálním šíření zbraní hromadného ničení,
b)země, které byly ve věrohodných zdrojích označeny jako země s významnou úrovní korupce nebo jiné trestné činnosti,
c)země, na něž byly uvaleny sankce, embarga nebo podobná omezující opatření uložená například Evropskou unií nebo Organizací spojených národů, nebo
d)země, které poskytují finanční prostředky nebo podporu pro teroristickou činnost nebo ve kterých působí identifikované teroristické organizace.

Klient prohlašuje, že:

 • výše uvedené identifikační údaje jsou pravdivé,
 • výše uvedeným poučením rozumí a bere je na vědomí,
 • hodnota obchodu překročí s ohledem na výši sjednané kupní ceny částku 15.000,- EUR,
 • klient jedná svým jménem,
 • klient není politicky exponovanou osobou,
 • klient není osobou usazenou ve třetí zemi (státu, který není členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor), 
 • není splněna žádná jiná podmínka spadající pod definici podezřelého obchodu.

S ohledem na výše uvedené a veškeré další skutečnosti, které jsou Realitnímu zprostředkovateli známy v souvislosti s provedením požadovaného úkonu nebo služby, jsou splněny předpoklady pro provedení kontroly ve smyslu § 9 zákona o AML. Tato kontrola je prováděna v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta a obchodu, tj. toliko v přiměřeném rozsahu, přičemž při posuzování možného rizika jsou zohledňovány rizikové faktory uvedené v hodnocení rizik podle § 21a zákona o AML - při posuzování rizik nebyla zjištěna žádná ze skutečností uvedená v příloze č. 2 zákona o AML ani z jakýchkoliv dalších Realitnímu zprostředkovateli dostupných informací. Za účelem provedení zjištění rizikových faktorů, činí klient následující prohlášení:

Klient prohlašuje, že:

 • klient není usazen a nehodlá se usadit v zeměpisné oblasti se zvýšeným rizikem dle faktorů zeměpisného rizika,
 • klient při své případné podnikatelské činnosti neužívá v hojné míře hotovost,
 • předmět činnosti klienta není spojen s jakýmkoliv zvýšeným rizikem ve smyslu úpravy rizik zákonem o AML a souvisejícími předpisy a dokumenty,
 • při obchodu není splněn žádný z faktorů týkající se produktů, služeb, transakcí nebo distribučních kanálů podle přílohy č. 2 zákona AML.

Provedení kontroly:

1. údaje dle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o AML:

a) účel a zamýšlená povaha obchodu: úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem/družstevnímu podílu

2. údaje dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona o AML:

a) zjištění totožnosti skutečného majitele: skutečným majitelem je: klient, jehož totožnost byla zjištěna výše
b) ověření skutečného majitele proběhlo z těchto zdrojů: prohlášení skutečného majitele
c) zjištění, zda skutečný majitel není politicky exponovanou osobou a osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí: provedeno z prohlášení klienta - osoby skutečného majitele

3. údaje dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona o AML: 

a) průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu

- konstatuje se, že obsah smluvní dokumentace a obchodu je běžný s ohledem na povahu převáděného předmětu převodu vzhledem k osobě klienta.

4. údaje dle § 9 odst. 2 písm. e) zákona o AML:

a) přezkoumávání zdrojů majetku, kterého se obchod týká: 

- klient prohlásil, že předmět převodu nabyl:

- úplatně:

i. úplata byla klientem uhrazena:

1. z vlastních zdrojů (úspor)
2. z jiných zdrojů: ……………….., nar./IČ: ………….

- bezúplatně:

- konstatuje se, že před uzavřením smlouvy o realitním zprostředkování byl předložen nabývací titul k předmětu převodu, ze kterého Realitní zprostředkovatel přezkoumal zejm. tu skutečnost, že předmět převodu jako zdroj majetku pochází ze zdroje uvedeného klientem.

5. údaje dle § 9 odst. 2 písm. f) zákona o AML:

a) přiměřená opatření ke zjištění původu majetku politicky exponované osoby v rámci obchodního vztahu: odpadá, když obchodní vztah nevniká a rovněž není obchodu účastna politicky exponovaná osoba.

Klient výslovně prohlásil, že veškeré prohlašované skutečnosti a předložené dokumenty obsahují úplné a pravdivé údaje a nejsou mu známy jakékoliv informace, které by v souvislosti s uplatňováním některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu měl povinné osobě sdělit, či tyto zamlčel.

Realitní zprostředkovatel nezjistil v rámci provádění kontroly a při činění jednotlivých úkonů pro klienta v rámci obchodu jakýkoliv rizikový faktor.

Klient byl poučen, že povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů (vč. občanského průkazu a jiných dokladů totožnosti) a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu zákona o AML.

V Ostravě dne ……………………

klient........................................

povinná osoba...................................