POUČENÍ SPOTŘEBITELE V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Reality holding plus s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Spojů 835/2, PSČ 708 00, IČ: 01495682, DIČ: CZ01495682, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: C 55950, bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu : 107-4183590207/0100, 
tel: +420 773 777 177, e-mail: info@realityholding.cz, (dále jako „Reality Holding“)

1) Identifikace podnikatele

Reality holding plus s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Spojů 835/2, PSČ 708 00, IČ: 01495682, DIČ: CZ01495682, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: C 55950

2) Označení služby a popis jejich hlavních vlastností

Reality Holding v rámci své podnikatelské činnosti vykonává činnost spočívající v poskytování realitního zprostředkování (výhradní anebo nevýhradní) dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, kdy na základě uzavřené smlouvy o realitním zprostředkování se realitní zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření realitní smlouvy, kdy realitní smlouvou je (i) smlouva o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, (ii) nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, ledaže se jedná o ubytování a zájemce se zavazuje za výkon této činnosti uhradit Reality Holding provizi ve sjednané výši. 

3) Cena služby, případně způsob jejího výpočtu, splatnost

Výše provize – cena služby Reality Holding se sjednává jako smluvní a stanovuje se buď částkou nebo procentuální výší z předpokládané nebo skutečné výše úplaty. Provize je splatná nejdříve dnem uzavření realitní smlouvy. Nárok na provizi vznikne Reality Holding i v situaci, kdy realitní smlouva bude uzavřena do jednoho roku po zániku smlouvy o realitním zprostředkování, pokud bude uzavřena mezi zájemcem a třetí osobou (popř. osobou jednající ve shodě s třetí osobou, osobou blízkou, apod.) opatřenou Reality Holding na základě realitního zprostředkování.

4) Způsob platby

V případě, že Reality Holding vznikne nárok na provizi a provize se stane splatnou, vzniká zájemci povinnost zaplatit Reality Holding sjednanou provizi, přičemž platbu je možné uskutečnit bezhotovostní platbou na bankovní účet Reality Holding nebo v hotovosti, pokud výše provize neodporuje bezhotovostnímu platebnímu styku dle zvláštních právních předpisů. 

5) Údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou

Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může klient smlouvu vypovědět pouze písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíce a počíná běžet dnem, v němž byla výpověď prokazatelně doručena Reality Holding. V případě výhradní smlouvy o realitním zprostředkování lze tuto ujednat jen na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců, přičemž doba trvání může být opakovaně prodloužena, kdy prodloužení lze ujednat nejdříve 30 dnů přede dnem uplynutí ujednané doby.

6) Využití práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění tohoto práva, vzor odstoupení

Zájemce v postavení spotřebitele v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku má právo odstoupit od smlouvy, kterou uzavřel mimo obchodní prostory Reality Holding ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli postihu. Odstoupení je zájemce povinen v takovém případě zaslat Reality Holding písemně nebo dle níže stanoveného vzorového formuláře na adresu sídla. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud zájemce v jejím průběhu odešle odstoupení Reality Holding.

Odstoupení od smlouvy o realitním zprostředkování

Já, ……………………………………………………………………………………….………………. datum narození ………………………………… 

trvale bytem
ulice ……………………………………………. č.p. …………………….. obec ……………………………………………. PSČ ……………………. 

tímto odstupuji v souladu s ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník od smlouvy o realitním zprostředkování uzavřené dne ………..………… 
 
Datum a místo ………………………………… Podpis …………………………………………………… 

7) Údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

Pokud zájemce výslovně požádá Reality Holding, aby započala vykonávat realitní zprostředkování již ve lhůtě, která svědčí zájemci pro odstoupení smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku a zájemce využije svého práva na odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku, pak zájemci vznikne povinnost uhradit Reality Holding poměrnou část provize odpovídající vykonaného realitního zprostředkování, pokud již Reality Holding započala vyvíjet realitní zprostředkování.

8) Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se

stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
Pokud zájemce má za to, že Reality Holding porušuje jeho práva anebo nepostupuje v jeho zájmu či porušuje své povinnosti, má právo se obrátit písemnou stížností či podnětem na orgán dohledu nebo státního dozoru, zejména v případě spotřebitelského sporu návrhem na Českou obchodní inspekci, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, když Česká obchodní inspekce je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution), více na www.coi.cz.