POUČENÍ SPOTŘEBITELE V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU O REZERVACI NEMOVITOSTI

Reality holding plus s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Spojů 835/2, PSČ 708 00, IČ: 01495682, DIČ: CZ01495682, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: C 55950, bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu : 107-4183590207/0100, 
tel: +420 773 777 177, e-mail: info@realityholding.cz, (dále jako „Reality Holding“)

1) Identifikace podnikatele

Reality holding plus s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Spojů 835/2, PSČ 708 00, IČ: 01495682, DIČ: CZ01495682, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: C 55950.

2) Označení služby a popis jejich hlavních vlastností

Reality Holding v rámci své podnikatelské činnosti vykonává činnost spočívající v poskytování realitního zprostředkování dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, s tím, že pokud klient bude mít vážný zájem zejména nabýt do svého vlastnictví (koupit) nemovitost od vlastníka jako prodávajícího nebo uzavřít dohodu o převodu družstevního podílu k bytovému družstvu s právem na uzavření nájemní smlouvy k bytu s převodcem anebo bude mít vážný zájem nabýt právo, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc anebo byt nebo nebytový prostor, zaváže se Reality Holding, že po dobu rezervace neuzavře rezervační smlouvu se třetí (jinou) osobou, dále v období od uzavření smlouvy o rezervaci nemovitosti mezi klientem a Reality Holding do stanovené rezervační doby bude vyvíjet činnost směřující k uzavření Realitní smlouvy, kdy Realitní smlouvou je (i) smlouva o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, (ii) nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, ledaže se jedná o ubytování a Zprostředkovateli za vykonané realitní zprostředkování náleží provize. 

3) Cena služby, případně způsob jejího výpočtu

Pokud dojde k uzavření rezervační smlouvy mezi klientem a Reality Holding, pak klient jako projev své vážné vůle za zablokování nemovitosti nebo družstevního podílu v bytovém družstvu anebo práva užívání či požívání pro sebe, bude povinen složit rezervační zálohu, jejíž výše je smluvní. Rezervační záloha v případě uzavření Realitní  smlouvy bude vrácena klientovi nebo bude sloužit jako úhrada provize Zprostředkovatele.

4) Způsob platby

Platbu je možné uskutečnit bezhotovostní platbou na bankovní účet Reality Holding nebo v hotovosti, pokud výše platby neodporuje bezhotovostnímu platebnímu styku dle zvláštních právních předpisů.

5) Využití práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění tohoto práva, vzor odstoupení

Klient v postavení spotřebitele v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku má právo odstoupit od smlouvy, kterou uzavřel mimo obchodní prostory Reality Holding ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli postihu. Odstoupení je klient povinen v takovém případě zaslat Reality Holding písemně nebo dle stanoveného vzorového formuláře na adresu sídla. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud klient v jejím průběhu odešle odstoupení Reality Holding.

Odstoupení od Smlouvy o rezervaci nemovitosti

Já, ……………………………………………………………………………………….………………. datum narození ………………………………… 

trvale bytem
ulice ……………………………………………. č.p. …………………….. obec ……………………………………………. PSČ ……………………. 

tímto odstupuji v souladu s ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník od Smlouvy o rezervaci nemovitosti a o poskytnutí součinnosti uzavřené dne ………..………… 
 
Datum a místo ………………………………… Podpis ……………………………………………………
 

6) Údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

Pokud klient výslovně požádá Reality Holding, aby započala vykonávat činnost již ve lhůtě, která svědčí klientovi pro odstoupení smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku a klient využije svého práva na odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku, pak klientu vznikne povinnost uhradit Reality Holding poměrnou část nákladů odpovídající vykonané činnosti, pokud již Reality Holding započala vyvíjet činnost, ke které se dle rezervační smlouvy zavázala.

7) Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Pokud klient má za to, že Reality Holding porušuje jeho práva anebo nepostupuje v jeho zájmu či porušuje své povinnosti, má právo se obrátit písemnou stížností či podnětem na orgán dohledu nebo státního dozoru, zejména v případě spotřebitelského sporu návrhem na Českou obchodní inspekci, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, když Česká obchodní inspekce je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution), více na www.coi.cz.